ทำไมเชียงใหม่ต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ ?


เมืองจะเข้าร่วมเครือข่ายเพราะ ?

  • แสดงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในเวทีโลก
  • ทำให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบสำคัญ สำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม
  • แบ่งปันความรู้สู่กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลก
  • สร้างศักยภาพท้องถิ่นและฝึกอบรมทางด้านทักษะธุรกิจแก่ผู้มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
  • พัฒนานวัตกรรม โดยผ่าน การแลกเปลี่ยนความชำนาญ (know-how) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทางวัฒนธรรม (diverse cultural products) ในตลาดระดับชาติและนานาชาติ

ทำไมต้องเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ?

  • ระบบเศรษฐกิจใหม่นำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่และความเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries)
  • ผู้ที่ถือผลประโยชน์ร่วมทางวัฒนธรรม (cultural stakeholders) กำลังดำเนินการ ในสนามที่มีหลายแง่มุม (multifaceted playing field) พร้อมกับความต้องการ และนวัตกรรมที่ขยายออกไป