ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ


ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ

“นกกินน้ำร่วมต้น” นก หรือ หงส์
เป็นรูปสัตว์มงคลทั้งในชีวิตจริงและในจินตนาการที่สื่อถึงป่าหิมพานต์ในคติเรื่องจักรวาล นอกจากนั้นยังมี
ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สามัคคีมีความมั่นคงและยั่งยืน
เปรียบเสมือนกับผู้คน ที่มาจากต่างที่ ต่างถิ่น ต่างภูมิลำเนาได้มาอยู่ร่วมกัน
เพื่อสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้งานหัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ เจริญสืบไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน