พันธกิจของโครงการ


สำหรับเมืองเชียงใหม่ เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศไทย เป็นความท้าทายอย่างมากที่ต้องขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) ขององค์การ UNESCO และเพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ขององค์การ UNESCO จำเป็นต้องอาศัยกรอบคิดเรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนเมือง ที่แสดงถึงความพร้อมใน 7 ด้าน ดังนี้

  1. การสร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วน เสริมทัศนคติ ที่เปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ ของประชาชน
  2. มีการส่งเสริม วิจัย การเรียนรู้สืบทอด หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านทั้งในเชิงอุตสาหกรรม งานนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. การสร้างยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  4. การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และองค์ประกอบของเมืองที่เอื้อต่อการรักษาและสืบทอดงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  5. การประชาสัมพันธ์ชูจุดเด่นของเมือง สร้างพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและการสร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องงถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  6. การมีความพร้อมด้านแรงงานบุคคลากรสำหรับงานเชิงความรู้ ความพร้อมด้านวัสดุ เทคโนโลยีที่เสริมการสร้างสรรค์
  7. มีความร่วมมือที่ดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาและภาคประชาชน