สาส์นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ สาธารณูปโภค ทรัพยากร ธรรมชาติ และจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ให้ดำรงอยู่ และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมและทุนทาง วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ใน 3 ข้อ คือ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ทำงานอย่าง บูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมในด้านการศาสนา การฟื้นฟูจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ และชนเผ่า ที่หลากหลาย
  2. ส่งเสริมสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางสังคมต่างๆให้มีบทบาทสำคัญ ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษา สืบทอด พัฒนา มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณและแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่
  3. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City of Arts and Culture)

ซึ่งแนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริม การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการผลิต การค้า และการบริการของธุรกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียน (Creative Hub of ASEAN)ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการเป็นเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ซึ่งกระบวนการ ดำเนินงานจำเป็นต้องมีการศึกษาทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก รวมถึงต้องมีการปฏิบัติการอย่างเป็น รูปธรรม ทั้งส่วนนโยบายและการปฏิบัติการ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)” โดยมุ่งหวังให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่าง บูรณาการกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคการศึกษาและอาชีพของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) อันจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในระดับสากล จากทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่