Pha Bong Craft Communities


เครื่องจักสานเป็นหนึ่งในหัตกรรมพื้นบ้านที่ผูกพันกับผู้คนในภาคเหนือมาช้านาน หลักฐานใกล้ตัวที่พอจะช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้ซุกซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีของวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งหากใครเคยลองสังเกตให้ดีก็จะพบภาพกระบุงจักสานหรือ“เปี๊ยด” ปรากฏอยู่ท่ามกลางสีสันวีถีชีวิตประจำวันของชาวล้านนา