ไม้แกะสลัก


การแกะสลักไม้เป็นงานศิลปกรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา ที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีต การแกะสลักไม้ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง เนื่องในพุทธศาสนา นอกจากนั้นก็จะการแกะไม้เพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนบ้าง หรือทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ บ้าง แต่ปัจจุบันรูปแบบของการแกะสลักไม้ได้เปลี่ยน แปลงไป กลายเป็นงานศิลปกรรมเชิงพาณิชย์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ด้วยเหตุนี้รูปแบบทางศิลปกรรมของ งานแกะสลักไม้จึงเปลี่ยน แปลงไป จากเดิมที่เคยทำงานแกะสลักไม้ด้วยจิตศรัทธาในพุทธศาสนา โดยทำ เป็นลวดลายและเครื่องประดับตกแต่งศาสนสถาน ส่วนในปัจจุบันงานแกะสลักไม้มีรูปแบบที่เป็น ไปตาม ความต้องการของตลาด หรือมีลักษณะรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้น แหล่งผลิตงานไม้แกะสลัก แหล่งแกะสลักไม้เชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตงานสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยแหล่งผลิตไม้แกะสลักเหล่านี้กระจายอยู่ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ สำคัญ ได้แก่

กลุ่มสลักไม้บ้านถวาย อำเภอหางดง

บ้านถวายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลขุนคง อำเภอ หางดง ปัจจุบันเป็นทั้งแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียง ไม้แกะสลักที่ลิตจากบ้านถวายจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่ใช้ทั้งไม้สัก และไม้ชนิดอื่นๆ โดยมักจะแกะสลัก เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า สิงห์ นอกจากนี้ยังมีการแกะสลักพระพุทธรูป เทวรูป รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเรือน และเครื่องประดับตกแต่งอาคาร เป็นต้น

กลุ่มสลักไม้ อำเภอสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตองมีแหล่งแกะสลักไม้อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ หลายแห่ง โดยมีแหล่งสำคัญอยู่ที่บ้านกิ่ว แลน้อย และบ้านกิ่วแลหลวง ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักที่ผลิตขึ้นในเขตอำเภอ สันป่าตอง ส่วนมากเป็นงานประติมากรรมรูปช้าง รูปสัตว์ต่างๆ รวมทั้งงานแกะสลักเป็นภาพทิวทัศน์บน แผ่นไม้สัก และเครื่องเรือนบางประเภท

กลุ่มสลักไม้ อำเภอดอยสะเก็ด

ในเขตอำเภอดอยสะเก็ดมีแหล่งแกะสลักไม้อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ เช่น บ้านป่ายาง บ้านสันต้นม่วง บ้านสันปูเลย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากหมู่บ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเรือนต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง และแหย่ง เป็นต้น

กลุ่มสลักไม้ อำเภอสันกำแพง

ชุมชนบ้านบ่อสร้างในเขตอำเภอสันกำแพง เป็นแหล่งผลิตงานไม้แกะสลักที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์จากแหล่งนี้ส่วนมากจะเป็นงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยจะแกะสลักแผ่นไม้สัก เป็นรูปช้างและสัตว์ชนิดอื่น ในรูปแบบต่างๆ