เกี่ยวกับเรา


เชียงใหม่

เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรประมาณ 1,735,762 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองประมาณ 960,906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ
เชียงใหม่และอารยธรรมล้านนาที่สืบต่อเนื่องมาตลอดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองที่คงอยู่มาเป็นเวลา 721 ปี อารยธรรมจึงเปลี่ยนไปตามเวลาที่ผันเปลี่ยน และได้รับการฟื้นฟูในหลายรัชสมัย อย่างไรก็ตามเมืองเชียงใหม่มิได้มีพัฒนาการแบบโดดเดี่ยว แต่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และพัฒนาการในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา ของสยามประเทศหรือประเทศไทย ของภูมิภาคเอเชีย และของโลก

อนุสรณ์สถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของเมือง อันรวมถึงพื้นที่เชิงวัฒนธรรม ได้ถูกทำลายเนื่องจากภัยสงคราม และจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงหลังสงคราม  แต่ผู้ที่ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ต่าง ๆ คือกษัตริย์แห่งล้านนาที่เปี่ยมด้วยอารมณ์และจิตวิญญาณจากวัฒนธรรมและประเพณีแห่งล้านนา

ในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการศึกษาจากตะวันตกได้เป็นที่ยอมรับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชียงใหม่และประชาชนให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ทุกวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1,600,000 คน (จากการสำรวจอย่างเป็นทางการ) และ 172,000 คนจากประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ร้อยละ 80 เกิดในท้องถิ่น และพูดภาษาล้านนา หรือ “คำเมือง” ตลอดจนถือตามวัฒนธรรมตามพระพุทธศาสนาแบบล้านนา