Multiple Events

“เส้น สาย ลาย เทียน” ม้ง ดอยปุย

ผ้าเขียนเทียน ใยกัญชง ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ดอยปุย นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ม้งเป็นอย่างมาก คือมีการใช้ผ้าเขียนเทียนใยกัญชงเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง

“ปักสะดึงกึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ”

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การปักผ้าฝ้ายบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการปักผ้าฝ้าย เลียนแบบความสวยงามจากธรรมชาติ

พิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่คราฟท์แฟร์ 2018

งานเฉลิมฉลองครบรอบ1 ปีของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในพิธีเฉลิมฉลองได้รับเกียรติจากผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

“ผ้าปักเชียงใหม่”

ความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ ปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ลีซอ (ลีซู) ลาหู่ (มูเชอ) อ่าขา (อีก้อ) เมี่ยน (เย้า) ม้ง (แม้ว) ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการแต่งกาย

ผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญของล้านนา ภายใต้การปกครองของเจ้านายเชื้อเจ็ดตน ก่อนที่จะถูกรวมให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม และประเทศไทยในปัจจุบันการที่เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมมาอย่างยาวนาน

1 2