Fair

กิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017

ในปี 2017 ได้มีการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” เพื่อเป็นการสร้างงาน “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย” เป็นการนำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์

พิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่คราฟท์แฟร์ 2018

งานเฉลิมฉลองครบรอบ1 ปีของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในพิธีเฉลิมฉลองได้รับเกียรติจากผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่