cmadmin

ย้อมคราม “บีบ รัด มัด หนีบ”

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ใช้สีครามที่มาจาก “ฮ่อม” สีครามเป็นสีธรรมชาติปรากฏในงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านล้านนามาช้านาน ชาวบ้านภาคเหนือ ย้อมผ้าสีคราม หรือเป็นที่รู้จักว่าสีหม้อห้อม (ม่อฮ่อม)

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Crafts With Hearth)

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Crafts With Hearth) ในวัน อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลปะเมืองเชียงใหม่ เวลา ๑๖.๐๐ น . เป็นต้นไป

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น “เสียง –สรรค์-สร้าง”

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น “เสียง –สรรค์-สร้าง” ในวัน เสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ยุ้งข้าวล้านนา (หลองข้าวลำ) ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน (Crafts with Hearth for Young Gens)

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน (Crafts with Hearth for Young Gens) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบการจัดกิจกรรมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) )”

1 3 4 5