cmadmin

พิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่คราฟท์แฟร์ 2018

งานเฉลิมฉลองครบรอบ1 ปีของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในพิธีเฉลิมฉลองได้รับเกียรติจากผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

“ผ้าปักเชียงใหม่”

ความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ ปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ลีซอ (ลีซู) ลาหู่ (มูเชอ) อ่าขา (อีก้อ) เมี่ยน (เย้า) ม้ง (แม้ว) ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการแต่งกาย

ผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญของล้านนา ภายใต้การปกครองของเจ้านายเชื้อเจ็ดตน ก่อนที่จะถูกรวมให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม และประเทศไทยในปัจจุบันการที่เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมมาอย่างยาวนาน

“สัมมนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการงานหัตกรรมเชียงใหม่”

การบรรยายจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าที่มีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด Social Entrepreneur เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และการดําเนินธุรกิจงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของเชียงใหม่

1 2 3 4 5