“สัมมนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการงานหัตกรรมเชียงใหม่”

กิจกรรมสัมมนา “ผู้ผลิตกับผู้ใช้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” Crafts : Future and Diversity

สถานที่: ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

กิจกรรม: มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้

1.การบรรยายจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าที่มีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด Social Entrepreneur เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และการดําเนินธุรกิจงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของเชียงใหม่

2.แบ่งกลุ่มผู้สัมมนาร่วมทํา Empathy Map ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

ลักษณะกิจกรรม

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ในการผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ไปยังผู้ใช้งาน ทั้งนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านมากย่ิงขึ้น

2.สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไปต่อยอดในการพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสม กับบริบททางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบต่อลมหายใจของผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 120 คน ประกอบด้วย

  1. สล่า ช่างฝีมือ ผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  2. ผู้ใช้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  3. ผู้ประกอบการเก่ียวกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  4. เครือข่ายชุมชน กลุ่ม องค์กรอิสระต่างๆ
  5. ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ
  6. ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ
  7. ผู้สนใจทั่วไป