ต้นไม้แห่งชีวิต

“Tree of life” หรือ ต้นไม้แห่งชีวิต

เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานหัตถกรรมจาก นานาประเทศ
ซึ่งได้ก่อตั้งโดย Mr. Edric Ong คณะกรรมการที่ปรึกษาของ World Craft Council-Asia Pacific Region (WCC-APR) จากประเทศมาเลเซีย และ Ms. Manjari Nirula รองประธานอาวุโสของ World Crafts Council (WCC) จากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งทั้งคู่เป็นภัณฑารักษ์อาวุโส จากสภาหัตถกรรมโลก

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของประเทศไทย ได้รับคำเชิญจาก WCC-APR
(World Crafts Council Asia Pacific) ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภาหัตถกรรมโลก โดยเมืองเชียงใหม่ได้รับโอกาสให้จัดประชุมและแสดงงานในครั้งนี้ในฐานะที่เชียงใหม่ เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ความสำคัญของนิทรรศการ “Tree of Life” ในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนความรู้เทคนิคงานหัตถกรรมของสล่า (ช่าง) จากนานาชาติ ในกลุ่ม Asia Pacific และตอบพันธกิจที่ให้ไว้กับองค์กร UNESCO ในการเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัตถกรรม ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการล่าสุดที่ประเทศไต้หวันโดยครั้งนี้ได้นำมาจัดแสดงยังประเทศไทย
ก่อนที่จะไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระราชินี Ashi Jetsun Pema Wangchuck
แห่งประเทศ ภูฎาน ในฐานะที่เชียงใหม่เป็นสมาชิก เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่มีงานหัตถกรรม และศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น สอดคล้องกับงานนิทรรศการนี้ การจัดนิทรรศการ

ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก รวมถึงเป็นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับ AHPADA (ASEAN Handicraft Promotion and
Development Association), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาจัดงาน:
9 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โดยแบ่งชิ้นงานจัดแสดงเป็น ” 3 ” ตอน ประกอบด้วย

1️⃣ Chapter 01 : ต้นกำเนิดแห่งชีวิต “The Origin”
ระยะเวลาจัดแสดง : 9 – 30 เมษายน 2562
สถานที่ ห้องนิทรรศการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2️⃣ Chapter 02 : สมบูรณ์พูนสุข “The Exuberant”
ระยะเวลาจัดแสดง : 1 – 24 พฤษภาคม 2562
สถานที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
ห้องนิทรรศการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3️⃣ Chapter 03 : แถลงแปลงกาย “Transfigure”
ระยะเวลาจัดแสดง : 3 – 28 มิถุนายน 2562
สถานที่ ห้องนิทรรศการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่และที่ตั้ง : 9 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดงาน : ศาลาธรรม หอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเดินทาง : Google Maps
ติดต่อ : cm.cityofcrafts@gmail.com