ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า

ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า หนึ่งในงานประเพณี 12 เดือนของล้านนาที่กำลังจะเลือนหาย

ในการจัดงานครั้งนี้ วัดต้นเกว๋น ชุมชนต้นเกว๋นและใกล้เคียง สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

“ตานข้าวใหม่” ในสมัยอดีต “ล้านนา” คือดินแดนที่เต็มไปด้วยนาข้าวดังชื่อ กอปรกับชาวล้านนานั้นมีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสิ่งแรกที่ชาวล้านนาจะนึกถึงเป็นการทำบุญให้ศาสนาโดยการตานข้าวใหม่

“ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” จะจัดงานตานหลัวหิงไฟด้วยในช่วงเช้าก่อนการตานข้าวใหม่ประมาณ ตี 3 ถึงตี 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายหลัวหรือฟืนให้แก่พระภิกษุสงค์ไว้ใช้งานและมีการจุดบูชาพระประทานในวิหารด้วย แต่ในการจัดงานครั้งนี้มีการประชุมร่วมกับชุมชนอยากจะให้ประเพณีนี้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป และให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมงานจึงเลื่อนเวลามาเป็นช่วงค่ำในวันเดียวกัน และในการจัดกิจกรรมพิธีกรก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีนี้อีกทั้งทางคณะทำงานได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับวัดต้นเกว๋นและประเพณีขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบด้วย 

ชาวเชียงใหม่นั้น ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม งานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน มักจะมาด้วยกันเสมอแยกออกจากกันได้ยากยิ่ง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

ยูส ใช้งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่

แชร์ ให้โลกได้รับรู้ว่างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของเราไม่น้อยหน้าใคร

แคร์ รักษา ถนุถนอม และสืนต่อ สืบทอดภูมิปัญญา

โพรเทค ให้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน