“ปักสะดึงกึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ”

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การปักผ้าฝ้ายบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการปักผ้าฝ้าย เลียนแบบความสวยงามจากธรรมชาติ ทั้งลายดอกไม้ และนกยูง มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่นิยมสวมใส่ผ้าฝ้ายปักลายเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันการปักลายด้วยมือมักไม่ค่อยได้รับความนิยม ผ้าปักลายมักแทนที่ด้วยการปักเครื่องจักร ทำให้มีผู้ที่ทำงานปักผ้าด้วยมือลดน้อยลงไป ทางโครงการฯเล็งเห็นถึงความงดงามของการปักผ้าด้วยมือ เป็นงานหัตถกรรมที่มีเสน่ห์ มีแค่ชิ้นเดียวในโลก และสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี

จากการสำรวจพื้นที่งานหัตถกรรมเกี่ยวกับการปักผ้าฝ้ายด้วยมือ ไม่ค่อยได้รับความนิยม ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยการปักด้วยเครื่องจักร ทำให้มีผู้ที่ทำงานปักผ้าด้วยมือลดน้อยลง คณะทำงานจึงประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนการจัดกิจกรรม ìปักสะดึงกลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจî เป็นการรื้อฟื้นเทคนิคการปักผ้าฝ้าย เพื่อสามารถสร้างงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มนักเรียนบนพื้นที่สูง จึงได้วางแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน สำหรับกลุ่มสตรีและกลุ่มนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยมีขั้นตอนการรับสมัครดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 ทางคณะทำงานได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมìปักสะดึงกลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจî ผ่านการประชาสัมพันธ์บน facebook เพจของทางโครงการฯ โดยมีเกณฑ์การรับสมัครจาก การลงชื่อบน facebook เพจ มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ท่านแรก รับสมัครผู้สนใจที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบของเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการปักผ้าฝ้ายด้วยมือ เพื่อสามารถสร้างงานหัตถกรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และต่อยอดเป็นอาชีพได้

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทางคณะทำงานได้ติดต่อ โรงเรียนแม่โถวิทยา อำเภออมก๋อย และโรงเรียนปางห้วยตาด อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ล่าหู่ ซึ่งทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอนที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ให้เข้าร่วมกิจกรรม ìปักสะดึงกลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจî ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนจากพื้นที่ราบสูง ที่ต้องการสร้างความสามารถและสร้างแนวทางอาชีพให้แก่นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการปักผ้าฝ้าย และสามารถผลิตสร้างสรรค์ลวดลายในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสร้างความเสมอภาคทางเพศและส่งเสริมความสามารถของเพศหญิง

วิทยากร ทางคณะทำงานได้ติดต่อวิทยากรจาก “หมอนเข็มสตูดิโอ” ที่มีความสามารถในการปักผ้าด้วยมือและสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี และยังใช้ไหมที่ผลิตจากฝ้ายของจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่ได้รับ จากการจัดกิจกรรมทั้งสองครั้งทำให้พบว่าผู้สนใจกิจกรรม ìปักสะดึงกลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 60 ปี ไม่มีพื้นฐานงานปักผ้ามาก่อน แต่มีความสนใจในงานประเภทนี้ และ นักเรียนโรงเรียนแม่โถวิทยา อำเภออมก๋อย และโรงเรียนปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ล่าหู่ อายุระหว่าง13- 18 ปี จากการคาดการณ์ของคณะทำงานกลุ่มชาติพันธ์ล่าหู่ น่าจะมีพื้นฐานในการปักผ้า แต่กลับพบว่านักเรียนในช่วงอายุดังกล่าวไม่มีพื้นฐานด้านงานปักผ้ามาก่อน การจัดกิจกรรม “ปักสะดึงกลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ” จึงเป็นแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสร้างความเสมอภาคทางเพศและส่งเสริมความสามารถของเพศหญิง

ทั้งนี้ทางโครงการยังได้มีการติดตามผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดมา และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในงาน Chiang Mai Crafts Fair 2017 ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงผลงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม