CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประชุมร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกันหารือเพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษในการกำกับดูแล เช่นจังหวัดน่าน เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาต่าง ๆ นำโดย ท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ หัวหน้าโครงการและ foco pointของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ได้นำเสนอวิธีการทำงานและเป้าหมายของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ให้กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผู้จัดการสำนักงานแต่ละพื้นที่เข้าร่วม

ในการนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ยังได้ให้เกียรติเยี่ยมชม ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง โดยมี อ.อนันท์ สุคันธรส ให้การต้อนรับ

#เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน #เชียงใหม่เมือหัตถกรรมสร้างสรรค์#ChiangMaiCityofCraftsandFolkArt#CMCCFA