เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์

Chiang Mai Creative City “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์”

กิจกรรมนี้เป็นการรวบรวมงาน Workshop ที่ผ่านมาของโครงการฯ เพื่อพัฒนาการออกแบบงานหัตถกรรม ความคิดสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ จะมีคุณลักษณะ 3 ประการที่ยังยึดโยงกันอยู่ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน ที่เชื่อมโยงจากระดับหมู่บ้านสู่เมือง และเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสร้างสรรค์ ให้เชียงใหม่นั้นบานสะพรั่งด้วยงานหัตถศิลป์พร้อมการเคลื่อนตัวของเมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และความร่วมสมัยของงานหัตถศิลป์ การพัฒนางานหัตถศิลป์สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความยั่งยืนของงานหัตถกรรมของชุมชน เพื่อนำผลงานจากกิจกรม “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์” คัดเลือกไปจัดแสดงผลงานใน กิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017”

คณะทำงานประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์”เพื่อนำผลงานจากผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโครงการ และผู้ที่สนใจในการสร้างงานหัตถกรรมที่มาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาจัดแสดงให้เห็นถึงผลที่ดีรับของทางโครงการ และยังเป็นการส่งเสริมงานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่สู่สายตาของคนทั่วไป ให้เชียงใหม่นั้นบานสะพรั่งด้วยงานหัตถศิลป์พร้อมการเคลื่อนตัวของเมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และความร่วมสมัยของงานหัตถศิลป์ การจัดกิจกรรมจะมีการรับสมัครบุคคลที่สนใจโดยทางโครงการจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมผู้สร้างผลงานทั้งด้านการออกแบบการนำเสนอ การนำผลงานออกแสดงผลงาน ในกิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017 โดยมีวิธีการสมัครให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนางานหัตถกรรมโดยตัวชิ้นงานยังเป็นแค่แบบสเก็ต หรือผลงานนั้นได้รับการผลิตออกมาแล้วก็ตามที่มีแนวคิดที่ตรงกับโจทย์การนำเสนองาน

การจัดกิจกรรม “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานแล้วทั้งสิ้น 11 ชิ้นงาน ซึ่งแต่ละชิ้นงานจะได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดแสดงในงาน Chiang Mai Crafts Fair 2017 จัดขึ้นในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ซึ่งผลงานหนึ่งชิ้นจะมีที่มาที่ไป และแนวคามคิดของแต่ละชิ้นงานไปจัดแสดงด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน ทางคณะทำงานได้ให้เครดิตกับเจ้าของผลงานเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ที่สนใจชิ้นงานกับผู้ออกแบบ สร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ต่อไป

ผลที่ได้รับ ในการจัดกิจกรรมผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาของทางโครงการ นำงานเคยได้รับการสอนไปพัฒนาเป็นชิ้นงานใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานหัตถกรรมในท้องถิ่นของตนเองและยังเป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย

ผลงานทุกชิ้นจากกิจกรรม “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์” จะถูกนำไปจัดแสดงในงาน Chiang Mai Crafts Fair 2017 ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงผลงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals : SDGs)การส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนทุกวัย