นิทรรศการ “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO”

ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่” ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ความคิดใหม่ๆ เข้าชมนิทรรศการที่เป็นสุดยอดทักษะความสามารถ ผลผลิต ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์พลเมืองเชียงใหม่

ในการนี้ทางโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ และร่วมสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

เชิญแวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO” ได้ภายในงาน แล้วมาป๊ะกั๋นเน่อเจ้า

#เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน#เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์#ChiangMaiCityofCraftsandFolkArt#CMCCFA