พิธีเปิดเทศกาลเชียงใหม่คราฟท์แฟร์ 2018

งานเฉลิมฉลองครบรอบ1 ปีของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในพิธีเฉลิมฉลองได้รับเกียรติจากผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรรณศรี ปัญญาประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1ปี ของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและ รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ในนามหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

โดยกิจกรรมในปีนี้ทางโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของงานหัตถกรรมประเภทผ้าที่ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนหัตถกรรมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ อัตลักษณ์ของผ้าในแต่ละพื้นที่เทคนิคการการทอผ้า การสร้างสรรค์ลวดลายจึงได้มีการจัดอบรมฝีมือผู้ที่สนใจในการรังสรรค์ผลงานร่วมกันกับชุมชนหัตถกรรมของภาคเหนือได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งาน และนำผลงานมาจัดแสดงที่คราฟแฟร์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับการต่อยอดอาชีพทางเราได้จัดเทศกาล Chiang Mai Crafts Fair ครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่นำเสนอถึงงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเป็นการนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์

โดยกลุ่มช่างฝีมือพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เทคนิคเฉพาะในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมร่วมสมัยร่วมกับนักสร้างสรรค์ผู้ที่มีความสนใจในมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเชียงใหม่อันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งจะเป็นการนำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ อันเกิดจากการต่อยอดทางด้านแนวคิดและเทคนิคจากทุนทางวัฒนธรรมจากงานหัตถกรรมดั้งเดิม (Wisdom) ร่วมกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovation) สู่การออกแบบงานหัตถกรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ด้อยโอกาสของผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมเดิมทำให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดเทศกาล Chiang Mai Crafts Fairได้ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) รศ.ดร.วรลัญจก์ กล่าวว่า

การจัดเทศกาลในปีนี้ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art ได้กำหนดแนวคิดในการจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “Use Share Care Protect” มิติใหม่ในชีวิตธรรมดา ส่งมอบคุณค่าสู่สาธารณะเมืองแห่งศิลปหัตถกรรม รากฐานทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนโดยทางโครงการต้องการสร้างพื้นที่การนำเสนองานหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักการออกแบบที่นำรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานออกแบบแนวคิดของโครงการในฐานะที่เมืองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อวันที่31 ตุลาคม 2560 ในโอกาสครบรอบ 1ปีของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCOในเทศกาล Chiang Mai Crafts Fair 2018 จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ1 ปี ของเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCOสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายใต้ชื่องาน “1st Year Anniversary, The Celebration of UNESCO Chiang Mai City of Crafts and Folk Art Designation

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่าน