กิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017

ในปี 2017 ได้มีการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” เพื่อเป็นการสร้างงาน “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย” เป็นการนำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ โดยกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ภายในเมืองเชียงใหม่ อันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และการนำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อันเกิดจากการต่อยอด ทางด้านแนวคิดและเทคนิค จากทุนทางวัฒนธรรมจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมสู่การออกแบบเป็นงานหัตถกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จากกลุ่มที่เคยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับโครงการในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ด้อยโอกาส และ สร้างอาชีพ แล้วยังสามารถพัฒนารากฐานของตนเองต่อยอดคุณค่า เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมเดิมทำให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” จะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ สืบสาน และพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มุ่งเน้นงานที่ทำจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้ และเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถนำไปจัดแสดงนิทรรศการและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเมืองเชียงใหม่ ในการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO แนวคิดและกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายในปีนี้มีแนวคิดเพื่อที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017อันเป็นกิจกรรมที่ถูกสนับสนุน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ 1. สรรหาผู้ประกอบการที่สนใจในงานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านหน้าใหม่ มีพื้นที่ในการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า 2. ต้องการความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่ผลิตงานหัตถกรรม เข้าร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่ายด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลายและมีพื้นที่ในการแสดงตัวตน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเมืองเชียงใหม่

ภายในงาน Crafts Fair ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการบรรยาย การพูดคุย พบปะ ร่วมถึงการสร้างสรรค์เครือข่ายทางงานหัตถกรรม ซึ่งจะนำพาไปสู่การต่อยอดแนวความคิดในการผลิตงาน เกิดความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของการที่เมืองเชียงใหม่ได้พยายามขับเคลื่อนตนเอง สู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างคุณค่าและก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมารักษา อนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญา สืบสานลมหายใจของบรรพชน
จากการทำงานร่วมกันกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) ในปี 2016 มีการจัดงาน Chiang Mai Design Week 2016 ทางโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ได้จัดเสวนาเกี่ยวกับเสวนาเมืองสร้างสรรค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทเป สาธารณรัฐเกาหลี จากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การอนุรักษ์ พร้อมการต่อยอดพัฒนาเมืองให้เติบโตโดยใช้พื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเมือง